โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม


หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077310291

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายสราวุธ จู้มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางชนิดา บ้วนเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวลัดดาวัลย์ คงทองคำ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวปาลิดา เลขพล ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสุดารัตน์ เด็กหลี ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวอนุศรา โกงเหลง ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางกาญจนา ใจดี ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวธมลวรรณ ศรีจำลอง ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวนุรอารีซา สามะแอ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาววทันยา แพเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด