โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม


หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077310291

277801147_110295344968573_2125599928659021676_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2

1084640330-20140508-095520

 นาย สราวุธ จู้มณฑา
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุนพิน 4 ศรีวิชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ก่อตั้งโดย พระอาจารย์สมบูรณ์ ปิยะคุโณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2500 จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา มีเขตบริการ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ห่างจากโรงเรียน 5 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 19 กิโลเมตร มีถนนลาดยางตัดผ่านถึงโรงเรียน สามารถใช้ได้ตลอดปี

ต่อมาปี 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้อนุมัติงบจำนวน 290,000 บาท สร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 65,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 ขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ปี 2536

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ภาคบังคับอย่างทั่วถึงให้นักเรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐาน

พันธกิจ

1. จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
7. พัฒนาครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ
8. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก